• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Services

*** English version ***Person law
Real estate law
Family law
Pracovní právo
Osobní údaje
Právo duševního vlastnictví
Obchodní právo
Právo obchodních společností
Insolvenční právo
Trestní právo

Person law

*** English version ***

Občanské právo představuje základ každé soukromoprávní úpravy. Právní poradenství poskytujeme zejména ohledně níže uvedených oblastí. Jsme přitom schopni zohlednit také budoucí právní úpravu nového občanského zákoníku.

 • Právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti
 • Právní pomoc a právní poradenství týkající se ochrany vlastnického práva, včetně problematiky sousedských sporů (spory o vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, věcná břemena)
 • Právní pomoc v oblasti odpovědnosti za škodu, náhrady škody a nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • Právní poradenství v oblasti dědického práva (problematika závěti, vydědění, zastupování v dědickém řízení)
 • Komplexní právní poradenství v oblasti občanskoprávních závazkových vztahů, včetně problematiky spotřebitelských smluv a smluv uzavřených na dálku a posouzení jejich souladu s právními předpisy
 • Právní poradenství v oblasti reklamací
 • Vyjednávání a příprava občanskoprávních smluv, poskytování konzultací ohledně smluvní dokumentace a její změny (narovnání, prominutí dluhu, vzdání se práva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (smluvní pokuta, ručitelské závazky, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, zadržovací právo, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota, uznání dluhu, zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky)
 • Právní poradenství v oblasti bytového práva, včetně problematiky bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oborech občanského práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v občanskoprávních sporech, včetně řízení exekučního a úpadkového a řízení před rozhodčími orgány (ochrana věřitele i dlužníka, excindační a odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu)
 • Aktivní účast na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Vymáhání a správa pohledávek

Real estate law

*** English version ***
 • Komplexní právní poradenství týkající se úplatných i bezúplatných smluvních převodů nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo směnné smlouvy), včetně aktivní účasti na jednání s protistranou a zajištění zápisu věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • Právní poradenství v oblasti problematiky věcných břemen a jiných zatížení nemovitostí (předkupní právo, vedení inženýrských sítí apod.)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (zřízení zástavního práva), včetně zajištění uspokojení věřitele ze zástavního práva (soudní prodej zástavy, zřízení soudcovského zástavního práva, právní poradenství při prodeji zástavy ve veřejné dražbě)
 • Zajištění právního auditu (due diligence) právního stavu nemovitostí, zejména posouzení platnosti nabývacích titulů k nemovitostem
 • Právní poradenství v oblasti problematiky spoluvlastnického práva k nemovitostem, zejména řešení sporů mezi spoluvlastníky a problematika zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva
 • Komplexní právní poradenství týkající se problematiky nájmu nemovitostí (bytů, domů i nebytových prostor), včetně přípravy, revize a kontroly smluvní dokumentace
 • Právní poradenství společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům
 • Zastupování klientů ve správním řízení vedeném před katastrálním úřadem a před dalšími orgány státní správy
 • Zastupování klientů v soudním řízení, jehož předmětem je úprava majetkových práv k nemovitostem, včetně jednání s exekutory
 • Právní poradenství v oblasti práva stavebního, včetně právního poradenství při aplikaci předpisů práva památkové péče a ochrany životního prostředí v souvislosti s nemovitostmi

Family law

*** English version ***
 • Právní poradenství v oblasti společného jmění manželů a jeho správy, včetně úpravy budoucích majetkových vztahů před uzavření manželství (vyhrazení vzniku společného jmění manželství ke dni zániku manželství a tzv. předmanželské smlouvy)
 • Právní poradenství týkající se problematiky modifikace společného jmění manželů (smluvní rozšíření a zúžení rozsahu společného jmění manželů a smluvní úprava správy společného jmění manželů)
 • Zastupování v soudním řízení o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti
 • Úprava vypořádání zaniklé části společného jmění manželů v souvislosti se zúžením společného jmění manželů na základě smlouvy nebo rozhodnutím soudu
 • Úprava smluvních vztahů mezi manžely a smluvních vztahů mezi manželi a třetími osobami
 • Právní poradenství a zastupování v řízení o rozvodu manželství, včetně aktivní účasti při jednání o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu u tzv. nesporného rozvodu (rozvodu dohodou)
 • Právní poradenství v oblasti vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového řízení
 • Právní pomoc v oblasti práv a povinností k nezletilým dětem, včetně problematiky výchovy nezletilého dítěte a úpravy styku s dítětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, střídavá péče obou rodičů, společná výchova obou rodičů)
 • Právní poradenství v oblasti problematiky rodičovské zodpovědnosti, včetně problematiky výchovných opatření
 • Právní poradenství v oblasti určení a popření otcovství
 • Právní poradenství v oblasti osvojení, poručenství, opatrovnictví a pěstounské péče
 • Právní poradenství týkající se vyživovací povinnosti (rodičů a dětí, mezi ostatními příbuznými, mezi manžely, výživné rozvedeného manžela a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce)
 • Právní poradenství v oblasti problematiky registrovaného partnerství

Pracovní právo

*** English version ***
 • Komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům v celé oblasti pracovního práva, včetně komplexního právního poradenství při přípravě různorodých motivačních programů
 • Právní poradenství v oblasti problematiky kolektivního vyjednávání a uzavírání a revize kolektivních smluv
 • Právní poradenství v oblasti problematiky rovného zacházení a zákazu diskriminace, včetně posouzení souladu vnitřních předpisů a smluvní úpravy s právním řádem a otázky odměňování za práci
 • Právní poradenství týkající se problematiky souběhu pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti
 • Příprava, revize a konzultace pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), včetně řešení individuálních případů (konkurenční doložka, vzdělávací doložka apod.)
 • Právní poradenství v oblasti pracovněprávních závazkových vztahů a poskytování konzultací ohledně pracovněprávní smluvní dokumentace, její změny (převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, dočasné přidělení) a souladu s právním řádem (detailní pracovněprávní prověrka)
 • Právní poradenství a příprava smluvní dokumentace týkající se skončení pracovního poměru, včetně právních aspektů problematiky odstupného, nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, zákazu konkurence a problematiky hromadného propouštění
 • Právní poradenství zaměřené na zefektivnění práce zaměstnanců, zejména problematika restrukturalizace společnosti zaměřená na zvýšení motivace zaměstnanců
 • Právní poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Právní poradenství v oblasti překážek v práci, včetně problematiky návratu zaměstnance z mateřské nebo rodičovské dovolení
 • Právní poradenství v oblasti vytváření vnitřních předpisů a pracovních řádů zaměstnavatele
 • Právní poradenství týkající se otázky odpovědnosti za škody a nároků z pracovního úrazu a nemoci z povolání, včetně aktivní účast při jednání o mimosoudním řešení sporů a dohod o hmotné odpovědnosti
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oblastech pracovního práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v pracovněprávních sporech, včetně účasti na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Zastupování klientů v řízení vedeném před oblastními inspektoráty práce

Osobní údaje

*** English version ***
 • Právní poradenství v oblasti zpracování osobních údajů, včetně posouzení, zda se jedná o zpracování osobních údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost, nebo zda se jedná o zpracování, ke kterému není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů
 • Příprava souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů a poradenství při plnění informační povinnosti vůči subjektu osobních údajů
 • Právní asistence při registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, včetně případných navazujících řízení ve správním soudnictví

Právo duševního vlastnictví

*** English version ***
 • Právní poradenství v oblasti autorského práva, včetně přípravy smluvní dokumentace (licenční smlouvy, smlouvy o dílo) a zastupování klientů ve sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví
 • Právní poradenství v oblasti problematiky ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví, ochranných známek Společenství registrovaných u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante a mezinárodních ochranných známek přihlášených u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě
 • Právní poradenství týkající se ochrany ostatních práv průmyslového vlastnictví
 • Právní poradenství v oblasti práva proti nekalé soutěži a tzv. doménových sporů

Obchodní právo

*** English version ***
 • Právní poradenství v oblasti problematiky firemního práva, včetně právních sporů týkajících se porušení práva na ochranu obchodní firmy
 • Právní poradenství v oblasti práva na ochranu proti nekalé soutěži
 • Právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, včetně zajištění právního auditu (due diligence) a přípravy a vyjednání smluvní transakční dokumentace
 • Komplexní právní poradenství v oblasti obchodněprávních závazkových vztahů, včetně kontroly smluvní dokumentace a konzultace obchodních záměrů klienta
 • Vyjednávání a příprava obchodněprávních smluv, a to jak smluv atypických tak i smluv vzorových, včetně přípravy všeobecných obchodních podmínek
 • Právní poradenství v oblasti dispozice s podnikem (smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o zřízení zástavního práva k podniku)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (smluvní pokuta, ručitelské závazky, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, zadržovací právo, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota, uznání dluhu, zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky)
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oborech obchodního práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v obchodněprávních sporech, včetně řízení exekučního a úpadkového a řízení před rozhodčími orgány (ochrana věřitele i dlužníka, excindační a odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu)
 • Aktivní účast na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Právní poradenství v oblasti práva cenných papírů, včetně problematiky směnečného práva a zastupování v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu

Právo obchodních společností

*** English version ***
 • Právní pomoc při zakládání všech forem obchodních společností a organizačních složek, včetně přípravy zakladatelských dokumentů a stanov
 • Právní pomoc při zajištění podnikatelských oprávnění nezbytných pro činnost podnikatele a zápisu nově založených obchodních společností a družstev do obchodního rejstříku a registraci u příslušného finančního úřadu
 • Zastupování v řízení před rejstříkovým soudem o zápisu změny v obchodních společnostech do obchodního rejstříku, včetně změny výše základního kapitálu
 • Právní poradenství při převodu akcií a obchodních podílů
 • Právní poradenství týkající se problematiky vedení obchodní společnosti, včetně přípravy a revize smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů a jiných orgánů společností
 • Právní pomoc při zrušení a likvidaci obchodních společností
 • Právní poradenství v oblasti problematiky bytových družstev, včetně kontroly stanov, organizace členských schůzí a schůzí představenstva a zastupování před správními orgány

Insolvenční právo

*** English version ***
 • Komplexní právní poradenství v oblasti úpadkového práva, včetně posouzení případných rizik vyplývajících z právní úpravy insolvenčního řízení (neplatnost a neúčinnost právních úkonů, zajištění závazkových vztahů)
 • Právní služby pro klienty v postavení dlužníka: posouzení úpadku dlužníka a způsobu řešení úpadku dlužníka, ochrana dlužníka před tzv. šikanózními návrhy, podání návrhu na povolení oddlužení, podání návrhu na moratorium
 • Právní služby pro klienty v postavení věřitele: posouzení úpadku smluvního partnera a zhodnocení možných právních rizik, uplatnění pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a ve věřitelských orgánech, podání excindační žaloby a žaloby na popření pohledávky jiného věřitele

Trestní právo

*** English version ***
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování odsouzeného v navazujícím řízení, včetně řízení o náhradě škody, řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • Právní pomoc ohledně podmíněného upuštění od potrestání
 • Právní pomoc při zahlazení odsouzení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů ohledně možného spáchání trestného činu