• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Občanské právo

Občanské právo představuje základ každé soukromoprávní úpravy. Právní poradenství poskytujeme zejména ohledně níže uvedených oblastí. Jsme přitom schopni zohlednit také budoucí právní úpravu nového občanského zákoníku.

 • Právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti
 • Právní pomoc a právní poradenství týkající se ochrany vlastnického práva, včetně problematiky sousedských sporů (spory o vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, věcná břemena)
 • Právní pomoc v oblasti odpovědnosti za škodu, náhrady škody a nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • Právní poradenství v oblasti dědického práva (problematika závěti, vydědění, zastupování v dědickém řízení)
 • Komplexní právní poradenství v oblasti občanskoprávních závazkových vztahů, včetně problematiky spotřebitelských smluv a smluv uzavřených na dálku a posouzení jejich souladu s právními předpisy
 • Právní poradenství v oblasti reklamací
 • Vyjednávání a příprava občanskoprávních smluv, poskytování konzultací ohledně smluvní dokumentace a její změny (narovnání, prominutí dluhu, vzdání se práva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (smluvní pokuta, ručitelské závazky, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, zadržovací právo, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota, uznání dluhu, zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky)
 • Právní poradenství v oblasti bytového práva, včetně problematiky bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oborech občanského práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v občanskoprávních sporech, včetně řízení exekučního a úpadkového a řízení před rozhodčími orgány (ochrana věřitele i dlužníka, excindační a odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu)
 • Aktivní účast na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Vymáhání a správa pohledávek