• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Pracovní právo

*** Deutsche version ***
 • Komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům v celé oblasti pracovního práva, včetně komplexního právního poradenství při přípravě různorodých motivačních programů
 • Právní poradenství v oblasti problematiky kolektivního vyjednávání a uzavírání a revize kolektivních smluv
 • Právní poradenství v oblasti problematiky rovného zacházení a zákazu diskriminace, včetně posouzení souladu vnitřních předpisů a smluvní úpravy s právním řádem a otázky odměňování za práci
 • Právní poradenství týkající se problematiky souběhu pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti
 • Příprava, revize a konzultace pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), včetně řešení individuálních případů (konkurenční doložka, vzdělávací doložka apod.)
 • Právní poradenství v oblasti pracovněprávních závazkových vztahů a poskytování konzultací ohledně pracovněprávní smluvní dokumentace, její změny (převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, dočasné přidělení) a souladu s právním řádem (detailní pracovněprávní prověrka)
 • Právní poradenství a příprava smluvní dokumentace týkající se skončení pracovního poměru, včetně právních aspektů problematiky odstupného, nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, zákazu konkurence a problematiky hromadného propouštění
 • Právní poradenství zaměřené na zefektivnění práce zaměstnanců, zejména problematika restrukturalizace společnosti zaměřená na zvýšení motivace zaměstnanců
 • Právní poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Právní poradenství v oblasti překážek v práci, včetně problematiky návratu zaměstnance z mateřské nebo rodičovské dovolení
 • Právní poradenství v oblasti vytváření vnitřních předpisů a pracovních řádů zaměstnavatele
 • Právní poradenství týkající se otázky odpovědnosti za škody a nároků z pracovního úrazu a nemoci z povolání, včetně aktivní účast při jednání o mimosoudním řešení sporů a dohod o hmotné odpovědnosti
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oblastech pracovního práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v pracovněprávních sporech, včetně účasti na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Zastupování klientů v řízení vedeném před oblastními inspektoráty práce